Regulamin konkursu "Złota Brama"

Autor: Redakcja
6 marca 2008

Regulamin konkursu Stowarzyszenia Twórców Gier FunReal

i nagrody "ZŁOTA BRAMA"

dla autorów najlepszych Terenowych Gier Fabularnych

Stowarzyszenie FunReal powstało by wspierać i integrować środowisko twórców gier, umacniać znaczenie gier fabularnych jako kształtujących kulturę i rozwijających różnorodne umiejętności, doskonalić rozwiązania fabularne i mechaniczne stosowane w terenowych grach fabularnych oraz stwarzać otwarte miejsce dla wymiany doświadczeń i idei twórców gier.

Pozostajemy nieodmiennie pełni podziwu tak dla kunsztu pisarskiego, kreatywności, jak również wysiłku i zaangażowania, który wkładają autorzy scenariuszy i mistrzowie gry w przygotowanie i rozegranie poszczególnych Gier.

Dla najlepszych przeznaczyliśmy nagrody pieniężne o łącznej wartości 3000 złotych oraz wyróżnienie noszące nazwy "Złota Brama".

Bramy są nagrodami niezależnymi, przyznawanymi za terenowe gry fabularne, raz do roku, przez Kapitułę Stowarzyszenia FunReal, jako wyraz uznania środowiska twórców gier oraz graczy, dla ich autorów i Mistrzów Gry.

I. SKŁAD KAPITUŁY

1. Członkostwo w Kapitule

Członkiem Kapituły może zostać każda osoba aktywnie działająca w obszarze tworzenia lub promowania TGF - terenowych gier fabularnych. Wniosek o przyjęcie do składu Kapituły może zostać złożony przez:

a) Członków Stowarzyszenia FunReal
b) Reprezentantów środowisk fandomowych

Wniosek akceptuje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Nadanie statusu Członka Kapituły Złotej Bramy

Status Członka Kapituły Złotej Bramy jest nadawany w dwóch trybach:

a) Tryb Normalny uzyskiwania statusu Członka Kapituły Złotej Bramy.

Nadawany przez Zarząd Stowarzyszenia FunReal po uprzedniej akceptacji wniosku przez pozostałych członków Stowarzyszenia. Członkowie Kapituły powinni posiadać doświadczenie w tworzeniu, przygotowaniu i rozgrywaniu TGF.

b) Tryb Konkursowy

Przynależność do Kapituły uzyskują wszyscy autorzy gier odbywających się w ramach Finału Konkursu po zakończeniu każdej kolejnej edycji Konkursu, stając się automatycznie i równocześnie Członkami Honorowymi Stowarzyszenia FunReal.

3. Zadania Członków Kapituły

Do obowiązków Członków Kapituły należy:

a) Zapoznanie się ze wszystkimi grami nadesłanymi na Konkurs.
b) Dbałość o zachowanie obiektywizmu przy ocenie Gier Konkursowych
c) Rzetelność w ocenianiu Gier Konkursowych


4. Utrata statusu Członka Kapituły


Status Członka Kapituły może zostać odebrany przez Zarząd Stowarzyszenia na skutek niewywiązywania się z powyższych zadań, po uzyskaniu większości głosów członków Stowarzyszenia obecnych na głosowaniu, pod warunkiem, że w głosowaniu bierze udział minimum 50% członków Stowarzyszenia.


Wniosek o odebranie statusu Członka Kapituły może zostać złożony przez:


a) dowolnego członka Kapitułę
b) członka Zarządu Stowarzyszenia

Nie istnieje możliwość odwołania od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

5. Czasowe wyłączenie z Kapituły

Jeśli Członek Kapituły zamierza zgłosić swoją Grę do Konkursu, nie może brać udziału w żadnych pracach Kapituły od czasu ogłoszenia bieżącej edycji Konkursu do czasu jej zakończenia. Przywrócenie pełnych praw członkowskich następuje automatycznie, po ogłoszeniu wyników danej edycji Konkursu.

II KATEGORIE NAGRODY

Stowarzyszenie co roku decyduje w jakich Kategoriach zostaną przyznane "Złote Bramy". W roku kalendarzowym 2008 zostaną przyznane w dwóch kategoriach: Małych i Dużych Gier.

1. Małe Gry

W rozumieniu Regulaminu Konkursu Małe Gry to Terenowe Gry Fabularne dla minimum 12 uczestników oraz dla nie więcej niż 39 uczestników. Nagroda Główna to 1000PLN i tytuł Złota Brama: Mała Gra.

2. Duże Gry

W rozumieniu Regulaminu Konkursu Duże Gry to Terenowe Gry Fabularnych dla nie mniej niż 40 uczestników. Nagroda Główna to 2000PLN i tytuł Złota Brama: Duża Gra.

III. PRZEBIEG KONKURSU.

1. Część Pisemna Konkursu

a) Gry nadsyłane są przez uczestników do daty ustalonej przez Kapitułę, na adres podany przez Kapitułę.

W roku kalendarzowym 2008 jest to 18 maja. zaś adres to: konkurs@hardkon.pl.

b) Wszystkie scenariusze są kodowane i rozsyłane przez osobę pełniącą funkcję Sekretarza do poszczególnych członków Kapituły.

c) Ocena gier odbywa się wg jednolitych kryteriów, ustalonych corocznie przez Kapitułę.

d) Oceny wystawione przez poszczególnych członków kapituły są utajnione w trakcie trwania pierwszego etapu Konkursu.

e) Kapituła ocenia nadesłane scenariusze według kryteriów opisanych poniżej wyłaniając gry zaproszonych do udziału w finale.

W roku kalendarzowym 2008 w finale znaleźć mogą się:
- nie więcej niż 3 gry przeznaczone dla czterdziestu lub więcej uczestników;
- nie więcej niż 3 gry przeznaczone dla nie więcej niż 40 uczestników.

f) Członkowie Kapituły przesyłają oceny do Sekretarza Konkursu nie później niż dwa tygodnie po otrzymaniu kompletu prac konkursowych.

g) Wyniki Części Pisemnej Konkursu podaje Sekretarz Konkursu.

h) Kapituła nie określa maksymalnej objętości scenariuszy nadsyłanych na Konkurs.

2.. Forma pracy konkursowej

Do konkursu zostaną przyjęte prace konkursowe nadesłane pocztą elektroniczną jako plik formatu PDF. Tekst powinien zawierać polskie znaki diakrytyczne.

3. Założenia Techniczne Gry.Aby możliwe było porównanie zgłoszonych do konkursu gier, niezależnie od treści, powinny łączyć je wspólne elementy techniczne rozgrywki.


a) Czas Trwania.

Gra powinna być napisana w ten sposób, żeby przewidywany czas rozgrywki mieścił się w przedziale czasowym 2,5 - 4 godzin.

b) Uczestnicy Gry.

- Uczestnicy Gry w rozumieniu Regulaminu Konkursu to Gracze i Postacie Tła.

- Duża Gra powinna być rozpisana na minimum 40 uczestników; sugerowany górny limit to sześćdziesięciu uczestników. Dla Małych gier minimum to 15 Uczestników, zaś górny limit dla kategorii to 39 Uczestników.

- Gra powinna być elastyczna: musi istnieć możliwość rozegrania Gry w przypadku rezygnacji z Gry do 5 uczestników lub zgłoszenia się do gry do 10 uczestników więcej.- Maksymalnie 75% Uczestników, zaokrąglając w górę, to Postacie Tła.

4. Struktura pracy

Praca powinna zawierać wymienione poniżej elementy, podzielone zależnie od podmiotu wykorzystującego je w Grze na:

- Narzędzia Mistrza Gry;
- Narzędzia Uczestnika;
- Informacje Ogólne.

Brak któregokolwiek z nich sędziowie mogą uznać za ułomność pracy i w takim wypadku ocenić ją niżej. W szczególnych przypadkach może zdarzyć się, że ze względu na specyfikę Gry nie wszystkie elementy są niezbędne. W takim wypadku mogą zostać pominięte.

Aby ułatwić, przy niektórych Narzędziach podano przykładowe rozwiązania, nie należy traktować ich jako bezwzględnie obowiązujących, ale jako dobre i sprawdzone wzorce.

a) Narzędzie Mistrza Gry: Lista Postaci.

Skrócone opisy wszystkich Postaci biorących udział w Grze.

Wymagania: opis każdej postaci wg jednorodnego kodu:

IMIĘ ~ NAZWA (obowiązkowo) / WIE (sugerowane) / CHCE (sugerowane) / MA (sugerowane) / INNE KATEGORIE (nieobowiązkowo) / INFORMACJE DODATKOWE (nieobowiązkowo)

Jeśli dodane do kodu zostaną INNE KATEGORIE, należy umieścić je przy opisie każdej postaci.

Przykład:Postać 74

IMIĘ: Baba Do Zbierania Chrustu 12
WIE: Gdzie pieprz rośnie
CHCE: Nazbierać jak najwięcej Chrustu Z Brzozy
MA: Wiązkę Chrustu Z Dębiny.
SOJUSZNICY: BRAK
CHARAKTER: Neutralny
INFORMACJE DODATKOWE: Chrust, którego szuka, posiada Baba Do Zbierania Chrustu 9. Jej chrust potrzebny jest Babie Do Zbierania Chrustu 23 i Kapłanom Świętego Ognia 1 ~15. Jej prawdziwą matką jest Kapłanka Wody Zapomnienia 4.

b) Narzędzie Mistrza Gry: Scenografia.

Opisy wszystkich przedmiotów, lokalizacji oraz innych elementów gry.

Wymagania: opis każdego elementu wg jednorodnego kodu:

NAZWA (obowiązkowo) / INNE KATEGORIE (nieobowiązkowo) / OPIS (obowiązkowo)Przykład:

Przedmiot 3
NAZWA: Wiązka Chrustu Z Dębiny
CHCE: Baba Do Zbierania Chrustu 23
MA: Baba Do Zbierania Chrustu 12
OPIS: Chrust z dębiny niezbędny jest do rozpalenia Świętego Ognia (Przedmiot 45).

c) Narzędzie Mistrza Gry: Fabuła.

Opis generalnego pomysłu na Grę, jej celu i przyświecającej idei oraz ogólny opis wydarzeń, motywacji poszczególnych grup postaci oraz linii fabularnej Gry.

Przy scenariuszach zamkniętych lub częściowo zamkniętych, dodatkowo zawierać powinien punkty węzłowe scenariusza oraz przewidywane warianty zakończenia Gry.

d) Narzędzie Uczestnika: Karty Postaci.

Szczegółowy opis każdej z postaci biorącej udział w Grze, zarówno Graczy jak i Postaci Tła.

Wymagania: opis każdej postaci wg kodu:

IMIĘ ~ NAZWA (obowiązkowo) / WIE (sugerowane) / CHCE (sugerowane) / MA (sugerowane) / INNE KATEGORIE (nieobowiązkowo) / OPIS (obowiązkowo, max 3600 znaków)

Przykład:

Postać 74
IMIĘ: Baba Do Zbierania Chrustu 12
WIE: Gdzie pieprz rośnie
CHCE: Nazbierać jak najwięcej Chrustu Z Brzozy
MA: Wiązkę Chrustu Z Dębiny.
SOJUSZNICY: BRAK
CHARAKTER: Neutralny
OPIS: Nie pamiętasz swoich rodziców. Las i Kapłanki Wody Zapomnienia to wszystko co znasz. Każdy twój dzień jest podobny do poprzedniego. Wstajesz o świtaniu, wdziewasz porwaną już suknię i idziesz do lasu po brzozowy chrust. Niestety nie jest to tak banalna czynność jak mogłoby się wydawać. Kapłanki Wody Zapomnienia już dawno ogołociły dla swych potrzeb wszystkie okoliczne brzozy z gałęzi (…)

e) Informacje ogólne: Opis Świata Gry.

Ogólny opis realiów świata w jakim prowadzona jest Gra. Niezależnie od tego, czy jest to świat autorski, czy adaptacja świata, który został wykreowany przez twórców Gry lecz przez innych autorów, opis powinien wystarczyć Uczestnikowi do aktywnego uczestnictwa w Grze.

Opis Świata Gry nie powinien zawierać więcej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu, czyli 9000 znaków.

f) Informacje ogólne: Mechanika Gry

Ogólny opis mechaniki gry. Dotyczy to wszystkich akcji wykonywanych przez graczy oraz interakcji jakie mogą zajść między graczami, a których efekty wykraczają poza możliwości jakie daje aktorstwo.

Przykładem może być walka wręcz, magia, interwencje postaci nadnaturalnych czy otrzymywanie informacji ze „świata zewnętrznego” który nie jest tożsamy ze „światem gry”.

Podobnie jak przy Opisie Świata Gry, powinien wystarczyć Uczestnikowi do aktywnego uczestnictwa w Grze.

W opisie Mechaniki Gry powinna zostać zadeklarowana ilość Mistrzów Gry i Koordynatorów odpowiedzialnych za jej przebieg (nie więcej niż 1 Mistrz Gry lub Koordynator na 4 Graczy).

5. Warunki Dodatkowe

a) Dowolność Świata

Gra zgłoszona na konkurs może odbywać się w dowolnym realium czasoprzestrzennym. Kapituła nie zamierza ingerować zgodnie z zasadami poprawności politycznej ani żadnymi innymi; żadna praca nie zostanie odrzucona ze względu na autonomiczny wybór Twórców w tym zakresie.

b) Dowolność Mechaniki

Gra może być oparta o dowolne bezpieczne mechaniki. Jeśli dana mechanika zostanie przez Kapitułę uznana za zagrażającą zdrowiu i życiu uczestników, Autor bądź Autorzy Gry zostaną o zastrzeżeniach poinformowani w ciągu 7 dni od jej otrzymania. Kapituła może też zasugerować rozwiązania alternatywne. Autorzy dostaną dodatkowe 7 dni na ponowne zgłoszenie pracy, nawet jeśli w ten sposób przekroczony zostanie ostateczny termin nadsyłania prac.c) Oryginalność Gry

- Gra nie może być kopią Gry napisanej i rozegranej przez inne osoby i musi zostać zgłoszona w imieniu wszystkich osób, które nad nią pracowały. W przypadku uzyskania przez Kapitułę wiarygodnych informacji o złamaniu tego punktu Regulaminu zgłoszona Gra zostaje wyłączona z konkursu przez Sekretarza Konkursu na każdym etapie jego trwania, niezależnie od etapu na jakim się znalazła.

- Dopuszczone są prace zarówno indywidualne jak i zbiorowe.

- Do konkursu są dopuszczone gry rozgrywane już wcześniej, nie więcej niż raz, jednakże w takim wypadku należy podać czas, miejsce oraz okoliczności w jakich rozgrywano Grę.

- Jeśli Grę rozgrywano już wcześniej, w finałowej rozgrywce postacie nie mogą być odgrywane przez osoby, które już brały udział w Grze (osoby takie mogą jedynie pełnić rolę Koordynatorów).

6. Ocena Części PisemnejCzęść Pisemna Konkursu zostanie oceniona przez Członków Kapituły, według jednolitego, wcześniej przygotowanego arkusza wzorcowego. Gry które otrzymają najwyższą Ocenę Końcową przechodzą do Finału Konkursu. Wyniki zostaną podane publicznie na stronie Konwentu na którym odbędzie się Finał Konkursu nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem Konwentu. Dodatkowo, Organizatorzy Konwentu goszczącego Konkurs zobowiązani są do publikacji materiałów o Konkursie i Grach Konkursowych.

7. Finał Konkursu


a) Finał konkursu będzie polegał na rozegraniu Gier Finałowych w trakcie Konwentu miłośników fantastyki wybranego przez Kapitułę. W roku kalendarzowym 2008 będzie to konwent Hardkon odbywającego się w Gliśnie, w dniach 08.08.08-17.08.08.

b) Sędziowie będą obserwować przebieg Gry aż do jej zakończenia jednak nie dłużej niż 4 godziny. Jeśli rozgrywka będzie przebiegała płynnie i przekraczała wyznaczony czas Gry, Sędziowie sami mogą zadecydować o kontynuowaniu oceniania.

c) Kapituła może poprosić o przyznanie jednemu Sędziemu statusu Postaci Tła w Grze oraz innemu Sędziemu statusu Koordynatora Gry. Sędziowie pomimo całkowitej znajomości Gry są zobowiązani do zachowania pełnego obiektywizmu.d) Sędziowie nie przerwą Gry w innym wypadku niż ze względu na bezpieczeństwo Uczestników.

e) W Ocenie Końcowej Gier Finałowych wezmą udział zarówno Uczestnicy Gry, których Oceny w formie ankiety stanowić będą 40% oceny końcowej, oraz Sędziowie, wyznaczeni przez Kapitułę, których Oceny w formie ankiety stanowić będą 60% Oceny Końcowej. Uczestnicy, którzy zrezygnują z Gry w trakcie jej trwania nie mogą brać udziału w Ocenie Końcowej.


f) Złota Brama w każdej kategorii zostanie przyznana Grze, która otrzyma najwyższą Ocenę Końcową.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Decyzje we wszystkich sprawach spornych lub nieuregulowanych Regulaminem Konkursu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.blog comments powered by Disqus