Regulamin konkursu na komiks "Hai-iro"

Autor: materiały prasowe
20 czerwca 2010

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ENSO.
 2. Partnerem konkursu jest Wydawnictwo JPF oraz Szkoła Języka Japońskiego KOTOBA
 3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich.
 4. Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach: MANGA - temat:Japończyk w Polsce oraz KOMIKS "KLASYCZNY" - temat: Polak w Japonii.
 5. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa i fotografia. Prace należy przygotować w skali szarości, układ plansz europejski (od lewej do prawej).
 6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie komiksy nigdzie dotąd niepublikowane.
 7. Uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie dwie prace komiksowe stanowiącą zamkniętą całość, każda o objętości dwóch plansz (stron). Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora(ów): imiona, nazwiska autorów i ich funkcje - (rysownik, scenarzysta, itp.), dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Plansze powinny być sygnowane nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie. Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: .tiff bądź .jpg, GREY, A4 - 300 DPI). Prace powinny być zapakowane w podpisana sztywną teczkę.
 8. Nadesłane oryginalne plansze Organizatorzy zwracają na pisemne życzenie autora. Kserokopie oraz CD nie będą zwracane.
 9. Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie, że jest się autorem przesłanego dzieła oraz że nie było ono wcześniej publikowane i jest wolne od roszczeń finansowych i prawnych osób trzecich.
 10. Prace należy przesłać na adres: Wydawnictwo J.P.Fantastica, ul. Podmiejska 2a, 72-006 Mierzyn, z dopiskiem "KONKURS JAPAN FEST 2010"
 11. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2010 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
 12. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie komisja konkursowa, powołana na czas trwania konkursu.
 13. Komisja konkursowa przyzna nagrodę główną oraz wyróżnienia w danej kategorii. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej.
 14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2010 podczas trwania JAPAN FEST 3.
 15. Nie jest planowana wystawa prac konkursowych jednakże Organizatorzy zastrzegają sobie taką możliwość. Nadesłanie prac jest równoznaczne z prawem do nieodpłatnej ich ekspozycji.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych JAPAN FEST oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i Internecie jako formę promocji autora i festiwalu. Prawo to organizatorzy zastrzegają sobie na wszystkie przyszłe lata, w których będzie organizowany JAPAN FEST, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mogli prezentować wybrane prace w wydawnictwach jubileuszowych. W związku z publikacją nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
 17. Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych wydawcom zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba, że uczestnik postanowi inaczej, dołączając do pracy stosowne oświadczenie).
 18. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.blog comments powered by Disqus