Regulamin konkursu literackiego "Yume"

Autor: materiały prasowe
27 maja 2011

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ENSO.
 2. Partnerem konkursu jest Wydawnictwo JPF oraz Szkoła Języka Japońskiego KOTOBA
 3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Z tytułu uczestnictwa w konkursie nie są pobierane żadne opłaty wpisowe.
 4. Styl wykonania prac: 1. Dziennik z podróży, 2. Felieton. Prace muszą być inspirowane kulturą, tradycją i historią Azji. Tematyka dowolna.
 5. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdzie dotąd niepublikowane.
 6. Uczestnik konkursu może przysłać dwie prace (każda wykonana w innym stylu) stanowiącą zamkniętą całość. Każda z prac powinna posiadać dołączoną informację: tytuł, dane autora(ów) - imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu.
 7. Praca może mieć maksymalnie 12 000 znaków ze spacjami.
 8. Do pracy konkursowej należy dołączyć zeskanowane podpisane oświadczenie, że jest się autorem przesłanego dzieła oraz że nie było ono wcześniej publikowane i jest wolne od roszczeń finansowych i prawnych osób trzecich.
 9. Prace należy wysyłać w formacie .rtf lub .doc na adres e-mailowy: yume@enso.com.pl.
 10. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 1 września 2011 roku. Decyduje data wysłania e-maila.
 11. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie komisja konkursowa, powołana na czas trwania konkursu.
 12. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz wyróżnione. Dodatkowo wybrane prace zostaną wyróżnione przez publikację w nowopowstającym, ogólnopolskim czasopiśmie on-line dot. kultury Azji. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród oraz wyróżnień.
 13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2011 podczas trwania JAPAN FEST 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.japanfest.pl.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych JAPAN FEST oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i Internecie jako formę promocji autora i festiwalu. Prawo to organizatorzy zastrzegają sobie na wszystkie przyszłe lata, w których będzie organizowany JAPAN FEST, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mogli prezentować wybrane prace w wydawnictwach jubileuszowych. W związku z publikacją nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
 15. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.

Informacje dodatkowe:

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów festiwalu (książki, filmy dvd, itp.). Nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane drogą pocztową na koszt organizatora konkursu w przeciągu miesiąca po ogłoszeniu wyników konkursu na stronie festiwalu Japan Fest. Autorzy prac, które zostaną wybrane do publikacji w czasopiśmie dot. kultury Azji zostaną o tym uprzednio poinformowani drogą mailową.blog comments powered by Disqus