Regulamin VII Konkursu Literackiego Klubu Fantastyki Druga Era

Autor: materiały prasowe
17 lutego 2009

Klub Fantastyki "Druga Era", główny organizator Pyrkonu, ogłasza rozpoczęcie kolejnej, siódmej edycji Konkursu Literackiego. Tym razem jest to konkurs na szorta - krótki utwór narracyjny do 4000 znaków. Szczegółowy regulamin znajduje się poniżej.

A co to ma wspólnego z Pyrkonem? Otóż na zwycięzcę konkursu czeka nagroda w postaci akredytacji na Pyrkon 2009 oraz 50 PyrFuntów (waluty konwentowej), którą będzie można wymienić w naszym sklepiku z nagrodami na dowolne książki (50 PyrFuntów to równowartość ok.5 książek) lub inne nagrody. Ponadto zwycięski szort zostanie opublikowany w Informatorze Pyrkonu 2009 (przewidywany nakład: 3000 szt.).

Dodatkową nagrodę ufundował serwis Poltergeist, który autora zwycięskiej pracy nagrodzi 75 punktami do wydania w sklepie Poltergeista.

Regulamin:

(dostępny również w wersji pdf: konkurs_literacki.pdf)

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Celem konkursu jest wybranie utworu, który zostanie umieszczony w Informatorze Konwentowym, przygotowanym z okazji konwentu Pyrkon 2009.
  • Organizatorem Konkursu jest Klub Fantastyki Druga Era w Poznaniu.
  • Konkurs rozpoczyna się 12 lutego 2009 r. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 28 lutego 2009 r. (decyduje data wysłania maila). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 18 marca 2009 r.
  • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.pyrkon.pl
  • Nagrodą główną jest wydrukowanie zwycięskiego utworu w informatorze konwentowym (przewidywany nakład 3000 egzemplarzy), który będzie rozdawany wszystkim gościom i uczestnikom konwentu Pyrkon 2009. Dodatkowo, autor zwycięskiej pracy zostanie uhonorowany akredytacją na konwent Pyrkon 2009 oraz nagrodą w wysokości 50 PyrFuntów (waluty konwentowej, którą będzie można wymienić na dowolne nagrody podczas konwentu Pyrkon 2009).
  • W przypadku nie odebrania przez zwycięzcę PyrFuntów podczas trwania konwentu Pyrkon 2009, zwycięzcy zostaną przekazane książki o równowartości 50 PyrFuntów. Przekazanie nastąpi w uzgodniony mailowo sposób w terminie do 14 dni po zakończeniu konwentu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzcy, oraz do przyznania specjalnych wyróżnień wśród nadesłanych prac, nagradzanych akredytacją na Pyrkon 2009 i upominkami książkowymi.
 • UCZESTNICTWO W KONKURSIE
  • W konkursie może brać udział każdy, z wyjątkiem osób należących do jury konkursu.
  • Formą literacką pracy konkursowej jest szort - krótki utwór narracyjny pisany prozą, o objętości do 4000 znaków.
  • Nadsyłany utwór musi być sporządzoną w języku polskim pracą własną, wcześniej nie nagradzaną i nie publikowaną.
  • Nadsyłany utwór musi zawierać wyraźne elementy fantastyczne.
  • Objętość nadesłanej pracy nie powinna przekroczyć czterech tysięcy znaków (liczone ze spacjami). Przekroczenie wskazanej ilości znaków o ponad 10% powoduje dyskwalifikację tekstu, bez jego merytorycznego oceniania.
  • Format w jakim należy przysyłać pracę to .rtf, .doc lub .odt. Przesłanie pracy w innym formacie, może być podstawą do dyskwalifikacji opowiadania, bez jego merytorycznej oceny.
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy w załączniku, wyłącznie na adres konkurs@drugaera.org wraz z imieniem, nazwiskiem, oraz danymi umożliwiającymi późniejszy kontakt z uczestnikiem konkursu.
  • Niespełnienie wymogów formalnych, określonych w punktach poprzednich powoduje dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. O dopuszczeniu do oceny merytorycznej decyduje koordynator jury. Od decyzji koordynatora jury, odwołanie nie przysługuje. O dyskwalifikacji pracy ze względów formalnych uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.
  • Dane osobowe. będą wykorzystane tylko do celów związanych z konkursem i nie będą udostępniane innym osobom lub organizacjom. Po rozwiązaniu konkursu zostaną skasowane.
 • WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU
  • Do przydzielenia nagrody uprawnione jest 5 osobowe jury w składzie członków i sympatyków Klubu Fantastyki Druga Era, pod przewodnictwem koordynatora konkursu, który kieruje pracami jury i czuwa nad sprawnym przeprowadzeniem konkursu.
  • Oceniając prace, jury będzie brało pod uwagę czystość gramatyczną i ortograficzną utworu, wyjątkowość pomysłu, oryginalność w jego ukazaniu, ogólne wrażenie tekstu.
  • Każdy z jurorów ocenia konkursowe prace w skali 0-5. Konkurs wygrywa szort, który zdobędzie największą sumę punktów przyznanych przez jurorów. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej opowiadań równiej ilości punktów, o zwycięstwie decyduje iloczyn punktów przyznanych przez każdego z jurorów. W ponownej sytuacji równej ilości punktów, o zwycięstwie decyduje jury podczas narady.
  • Oceny przyznawane przez jury pozostaną tajne.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadsyłanych tekstów w informatorze konwentu Pyrkon 2009, na stronie www.pyrkon.pl, oraz we fanzinie "Inne Planety".
  • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji utworów przed ich publikacją w wymienionych w punkcie IV/1 miejscach.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania zwycięskiego utworu w Informatorze Pyrkonu 2009 w przypadkach uzasadnionych.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji w regulaminie konkursu, o czym zobowiązują się niezwłocznie powiadomić na stronie www.pyrkon.pl

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na maila konkurs@drugaera.orgblog comments powered by Disqus